УСЛУГИ

УСЛУГИ Няма продукти в тази категория.

Подкатегории

 • Консултации

  Европейски програми за финансиране.

     - Косултации и помощ във връзка с кандидатстване за финансиране по програми на ЕС

     - Консултации по технически въпроси, монтаж и поддръжка на съоражения 

  Държавен Фонд Земеделие 

   "Програма за развитие на  селските райони"

   Мярка 112: "Създаване на стопанства на млади фермери"

   Цели на мярката:

   1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или

  поемането на вече съществуващи стопанства;
  2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането
  на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на
  околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

   Максимална субсидия (лв.):

   Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от

  левовата равностойност на 25 000 евро. 

  прочети още.......

   

    Мярка 114: "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"

   Цели на мярката:

   1.  Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги

  2.  Подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро състояние.

  прочети още.......

   

   Мярка 121: "Модернизация на земеделските стопанства"

  Цели на мярката:

   

  Подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез
  преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и
  насърчаване въвеждането на нови технически решения.

  Максимална субсидия (лв.):

   

  Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер до 60% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро

   

  прочети още.......

   

  "Национална програма за подпомагане на винаро-лозарския сектор"

       

  Мерки по програма "САПАРД

  прочети още......

   

   

 • Доставка на оборудване

  Доставка на оборудване, системи за напояване и части за тях.

   

  -      ДОСТАВКИ ОТ СКЛАД НА ФИРМАТА

  -      ДОСТАВКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

  -      ДОСТАВКА НА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ПО СЪГЛАСУВАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  -      ДОСТАВКА НА ДОПЪЛВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЛАИ

   

 • Проучване и проектиране

  Проучване и проектиране на системи за напояване и оранжерии

  Предпроектно проучване 


  Предпроектно проучване и оценка  -  предназначено да определи трудността, реализацията и ползите от дадения проект. Оценката се основава на описание и дизайн на системните изисквания по отношение на инфраструктурни инвестиции, внедрените продукти, организационна структура и процедури и ориентировъчни финансови параметри. Проучването се основава на  данни за климата през годината, природни ресурси, като например почвата и водата, човешки ресурси, които ще бъдат включени в текущата работа, целеви пазар, регулаторни ограничения и други. Нашият екип се състои от експерти в областта на агрономията, напоителните системи, инженери и икономисти. Екипът събира цялата необходима информация и  я анализира, за да предложи различни алтернативи за реализация, като се вземат в предвид агрономични, инженерни и икономически аспекти на проекта. Алтернативите са приоритет и в края на процеса се предлага оптималното решение. Документи - включват кратко описание на избраната технология за изпълнение и цялостна оценка на инвестициите,  проектиране на системата , анализ на печалбата,  анализ на паричните потоци, включително инвестиционен план и др.

   Работен Проект


   След одобрение на проекта се преминава към проектирането на поливна система, която е пригодена за специфичните нужди на проекта. Под внимание при проектирането на системата се взима; вид  култура, тип почва, релеф, наличието на вода, климат,  др. Работният  проект се основава на задълбочено събиране на данни по отношение на климата и природните ресурси. Това включва подробни топографски карти, годишни данни за климата, включително ежедневни данни за изпарение и вятър, качеството на водата и наличното количество през цялата година и др.
  Екип от специалисти анализира данните, определя точните изисквания от вода за дадена култура, извършва  изчисления за  налягането на водата, която ще се използва в цялата напоителна система, и начина на напояване. 
  Работеният проект се състои от набор от документи, включително оформлението на напоителната система,  технически чертежи, монтажни чертежи, техническо описание на системата, и ръководства за експлоатация и поддръжка.
   

   Изпълнение


  На базата на проекта се извършва същинският монтаж на напоителната система. Целият процес на извършване на строителните дейности по изграждането на напоителната система се контролира от висококвалифициран специалист. След приключване на монтажните дейности , напоителната система се въвежда в експлоатация и обектът се приема от страна на Възложителя.

  Обучение и поддръжка


  Обучението на клиента обхваща техническите аспекти на системата по отношение на експлоатацията и поддръжката, както и агрономическите въпроси, свързани с напояването. Техническата подготовка включва поддържане, експлоатация и отстраняване на неизправности на системата. Агрономическият аспект, включва Nutrigation TM , график за напояване и др.

  На клиента освен обучение на място, от квалфициран специалист, се предоставя и документация за придобиване на необходимите му знания.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

 • Офериране

  На база  техническото решение на проектантите изготвяме ценова оферта за всеки клиент.

  За изготвяне на оферта са нужни:

  - Събиране на изходна информация.

  - Проучване възможностите за удовлетворяване изискванията на цлиента.

  - Проучване на физико-географските условия на терена.

  - Предпроектна подготовка на събраната информация.

   

 • Сервиз

                              СЕРВИЗ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

  Техническа помощ, следпродажбено гаранционно и извън гаранционно обслужване и всичко това от доказал се професионален екип от висококвалифицирани технически лица.
  Нашите технически специалисти ежегодно посещават семинари и технически конференции за иновациите в напоителните системи.
  Предлагаме следните услуги:

           - Супервизия и мониторинг на монтажните работи
           -  Изграждане на напоителни системи и оранжерии
           - Обучение за работа със системи за напояване
           - Обслужване и поддръжка на системи за напояване и системи в оранжерии

   

  Техническо обслужване по

  Автоматизация, мониторинг, електроника и електрическо оборудване

  Гаранционен сервиз на обурудване, закупено и инсталирано от Ирисист ЕООД. Може да разчитате на бърза и точна диагностика, ремонт или замяна на повредено обурудване (в зависимост от условията, посочени в договор или гаранционна карта).

  Извънгаранционен сервиз на обурудване закупено от Ирисист ЕООД.

  Ирисист ЕООД, осигурява извънгаранционна поддръжка – диагностика, ремонт или замяна на модули и оборудване, настройки, програмиране и др.

  Софтуерни услуги, които включват конфигуриране на системи и контролери, мониторинг системи, обновяване на firmware на контролери, платки и друго оборудване.

  Посещения на място при клиента в случай на необходимост от диагностика или отстраняване на проблем на място от технически специалист на Ирисист ЕООД. Време за реакция – до 7работни дни!

  Отдалечен достъп (онлайн)*

  Диагностика и при възможност отстраняване на възникнали проблеми свързани с автоматиката - посредством приложение за отдалечен достъп.

  Сервиз по телефона

  Техническа консултация и при възможност за отстраняване на проблем по телефона.

   

  * За да можете да се възползвате от услугата Отдалечен достъп, е необходимо:

  - да имате достъп до интернет

  - да разполагате с компютър с операционна система Windows

  - да разполагате с кабел за връзка с автоматика

  - да инсталирате безплатна програма Team Viewer

  - да се свържете със CMT отдела в Ирисист ЕООД и да продиктувате ID и парола за достъп.

   

  ЦЕНИ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

  Цените не включват ДДС!

  Цените не включват разходи за настаняване.

  Калкулирането се извършва на започнат час/ден.

  Часовете за транспорт се приравняват на 50% часове за работа.

  Посочените цени са в сила от 01.01.2021г.

  Ирисист ЕООД си запазва правото за корекции в посочените цени без предизвестие.

 • Гореща сервизна линия

  Техническа помощ и консултации свързани с напоителните системи.

 • Програми за торене

 • Техника под наем

 • Агро консултации
  Нашата цел е клиентът да получи продукт, който ще му донесе удовлетворение и печалба. За да се случи всичко това е необходимо оборудването да се използва оптимално както технически, така  и агрономически. Част от екипа ни се състои от дипломирани агрономи с практически опит в различни сфери на земеделието – овощни, зеленчукови и полски култури, отглеждани на открити площи, оранжерийно производство. 
  Основни въпроси, на които можем да отговорим. 
   
  Кога и колко да поливаме?
   
  Фирма "Ирисист" от дълги години работи с агрономи на "Нетафим" (Израел) и черпи информация „от извора“ за всички новости свързани с наблюдение и управление на поливния режим. Наши клиенти често се посещават на място, а големи проекти се консултират директно и от израелски специалисти. 
  Мониторингът на напояването се извършва чрез различни уреди или индиректни методи, съобразно вида на растението, почвените условия, размерите на полето, нуждите и възможностите на клиента. Целта е да се получи максимален резултат при оптимално използване на вода, торове, енергия и време от страна на стопанина. Фирмата е изградила модерни системи за мониторинг на големи площи. Най-модерните от тях включват датчици свързани чрез радиовръзка с метеорологична станция, предаваща данни по интернет до личния компютър. Информацията за почвена влага, преминалата вода през водомера се получава на малки интервали през цялото денонощие. Чрез подобни системи фермерите и инвеститорите упражняват реален контрол върху напояването. 
  Възможно е комбинираното използване на метерологичните станции напр. за прогноза на болести и неприятели за култури като лоза, ябълка и др. 
   
  Как и колко да подхранваме растенията?
   
  Фирматата предлага информация за хранене на растенията, препоръките се правят на база почвени анализи (извършвани от клиента), очаквани добиви, посещения на място, вид на системата за поливане и хранене и др. 
   
  Как да отглеждаме хидропонно растения? 
   
  Фирамата има опит не само в изграждането на оранжерии, но и в отглеждането на растения в условията на хидропоника. На нашите клиенти се предлага специализирано обучение и системно консултиране.