Консултации

Консултации

Европейски програми за финансиране.

   - Косултации и помощ във връзка с кандидатстване за финансиране по програми на ЕС

   - Консултации по технически въпроси, монтаж и поддръжка на съоражения 

Държавен Фонд Земеделие 

 "Програма за развитие на  селските райони"

 Мярка 112: "Създаване на стопанства на млади фермери"

 Цели на мярката:

 1. Улесн...

Европейски програми за финансиране.

   - Косултации и помощ във връзка с кандидатстване за финансиране по програми на ЕС

   - Консултации по технически въпроси, монтаж и поддръжка на съоражения 

Държавен Фонд Земеделие 

 "Програма за развитие на  селските райони"

 Мярка 112: "Създаване на стопанства на млади фермери"

 Цели на мярката:

 1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или

поемането на вече съществуващи стопанства;
2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането
на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на
околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

 Максимална субсидия (лв.):

 Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от

левовата равностойност на 25 000 евро. 

прочети още.......

 

  Мярка 114: "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"

 Цели на мярката:

 1.  Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги

2.  Подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро състояние.

прочети още.......

 

 Мярка 121: "Модернизация на земеделските стопанства"

Цели на мярката:

 

Подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и
насърчаване въвеждането на нови технически решения.

Максимална субсидия (лв.):

 

Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер до 60% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро

 

прочети още.......

 

"Национална програма за подпомагане на винаро-лозарския сектор"

     

Мерки по програма "САПАРД

прочети още......

 

 

Още

Консултации Няма продукти в тази категория.